Wouter BERKHOUT. He married Bartha Maria DEN DOLDER . Bartha Maria DEN DOLDER.


Children of Wouter BERKHOUT and Bartha Maria DEN DOLDER are:

1. Wouter BERKHOUT, b. abt. 1832 See Wouter BERKHOUT & Lena SCHAAP

Notes for Wouter BERKHOUT:

bulletName: Wouter Berkhout  
bulletDied: 

Notes for Bartha Maria DEN DOLDER:

bulletName: Bartha Maria den Dolder  
bulletDied: