Christiaan Jacob DE BRUIN. He married Johanna Elisabeth SOETENS . Johanna Elisabeth SOETENS.


Children of Christiaan Jacob DE BRUIN and Johanna Elisabeth SOETENS are:

1. Johanna Christina Jacoba DE BRUIN, b. 1881 See Willem Eliza SCHOONMADE & Johanna Christina Jacoba DE BRUIN

Notes for Christiaan Jacob DE BRUIN:

bulletName: Christiaan Jacob de Bruin  

Notes for Johanna Elisabeth SOETENS:

bulletName: Johanna Elisabeth Soetens