Nanning Klaassens BIERMA in Ten Boer. He married Elisabeth Klaassens BOUKEMA december 13, 1820 in 't Zandt. Elisabeth Klaassens BOUKEMA, daughter of Klaas Roelfs BOUKEMA and Tjake Teijes SIERTSEMA , was born 1787 in Zeerijp.

Notes for Nanning Klaassens BIERMA:

bulletName: Nanning Klaassens Bierma  
bulletBorn: Ten Boer 
bulletDied: 

Notes for Elisabeth Klaassens BOUKEMA:

bulletName: Elisabeth Klaassens Boukema  
bulletBorn: 1787 Zeerijp 
bulletDied: