Jacob Meertens WIERSEMA was born 1806 in Warffum. He married Kornelske Klaassens BOUKEMA november 08, 1827 in Usquert. Kornelske Klaassens BOUKEMA, daughter of Klaas Roelfs BOUKEMA and Tjake Teijes SIERTSEMA , was born 1802.

Notes for Jacob Meertens WIERSEMA:

bulletName: Jacob Meertens Wiersema  
bulletBorn: 1806 Warffum 
bulletDied: 

Notes for Kornelske Klaassens BOUKEMA:

bulletName: Kornelske Klaassens Boukema  
bulletBorn: 1802 
bulletDied: