Harm Jakobs HOUTMAN was born 1798 in 't Zandt. He married Eelke Klaassens BOUKEMA december 30, 1820 in 't Zandt. Eelke Klaassens BOUKEMA, daughter of Klaas Roelfs BOUKEMA and Tjake Teijes SIERTSEMA , was born 1795.

Notes for Harm Jakobs HOUTMAN:

bulletName: Harm Jakobs Houtman  
bulletBorn: 1798 't Zandt 
bulletDied: 

Notes for Eelke Klaassens BOUKEMA:

bulletName: Eelke Klaassens Boukema  
bulletBorn: 1795 
bulletDied: