Onno Klaassens BOUKEMA, son of Klaas Roelfs BOUKEMA and Tjake Teijes SIERTSEMA , was born 1801 in Zeerijp. He married Grietje Pieters HUIZINGA april 30, 1830 in 't Zandt. Grietje Pieters HUIZINGA was born 1801 in Loppersum.

Notes for Onno Klaassens BOUKEMA:

bulletName: Onno Klaassens Boukema  
bulletBorn: 1801 Zeerijp 
bulletDied: 

Notes for Grietje Pieters HUIZINGA:

bulletName: Grietje Pieters Huizinga  
bulletBorn: 1801 Loppersum 
bulletDied: