Jan DEN OTTER. He married Geertruida KOOPMAN . Geertruida KOOPMAN.


Children of Jan DEN OTTER and Geertruida KOOPMAN are:

1. Pieter DEN OTTER See Pieter DEN OTTER & Johanna VAN DER HOEVEN

Notes for Jan DEN OTTER:

bulletName: Jan den Otter  
bulletDied: 

Notes for Geertruida KOOPMAN:

bulletName: Geertruida Koopman  
bulletDied: